مقاله

DOI: 10.20286/jne-050241395 دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر
تاریخ دریافت مقاله: 22/1394/9 تاریخ پذیرش مقاله: 25/1394/9

واژگان کلیدی:
دســتیابی بــه اهــداف تحقیــق دادههــا بــا نــرم افــزار SPSS نســخه 16 و بااســتفاده از آزمونهــای آمــاریپارامت ری )t-test و ANOVA( و ضری ب همبس تگی پیرس ون تحلی ل گردی د.
ی افتهه ا: بیش ترین تس هیل کنن ده از دی د پرس تاران ب ه ترتی ب مرب وط ب ه برگ زاری دورهه ای بازآم وزی روشه ای تحلی ل و بکارگی ری ش واهد )7/72 %( و بیش ترین موان ع مرب وط ب ه موان ع اجرای ی )2/2 ± 64( از جمل ه ع دم دسترس ی آس ان ب ه اطاع ات پژوهش ی ب ه روز و کارآم د )21/83 %( ب ود. بی ن نم ره موان عو تس هیات ارتب اط معن ی دار و معک وس وج ود داش ت )02/0= P و 51/0- = r(. بی ن موان ع و تس هیاتب ر اس اس متغیره ای زمین ه ای غی ر از متغی ر س ن و س ابقه کار 50/0 P > در م ورد بقی ه متغیره ا ارتب اطمعن ی دار آم اری مش اهده نش د.
نتیجه گی ری: ب ر اس اس نتای ج، آم وزش بعن وان تس هیل کنن ده مه م و دسترس ی ناکاف ی ب ه ش واهد ب هعن وان بزرگتری ن ب از دارن ده عملک رد مبتن ی ب ر ش واهد مط رح ب وده اس ت. لذاب ا مدیری ت مناس ب رف عموان ع و تأمی ن تس هیات، از طرف ی حمای ت و تش ویق از کارب رد ش واهددر عم ل، رویکرده ای پرس تاریتغیی ر می یاب د. ب رای دس تیابی ب ه ای ن مه م، پرس تاران نیازمن د آم وزش مس تمر و کارب ردی در ای ن زمین ههس تند. تمامی حقوق نشر برای انجمن علمی پرستاریایران محفوظ است.
ب ر اس اس مقی اس 5 در ج ه ای لیک رث از کام اً مواف ق ت ا کام اً مخال ف م ورد مطالع ه ق رار گرف ت. ب رای

پرستاری مبتنی بر شواهدعملکرد مبتنی بر شواهدتسهیاتموانع
عوامل تسهیل کننده و بازدارنده عملکرد مبتنی بر شواهد) EBP( از دید پرستاران دانشگاه علوم پزشکی شهرکرمان در سال 1392عصمت نوحی 1،*، افشین شکوری 2
اس تادیار، گ روه آم وزش پرس تاری داخل ی جراح ی، دانش کده پرس تاری و مامای ی رازی، مرک ز تحقیق ات فیزیول وژی، مرک ز مطالع ات و توس عه آم وزش پزش کی، دانش گاه عل وم پزش کی کرم ان ،کرم ان، ای ران
دانشــجوی دکتــری حرفــهای دندانپزشــکی، دانشــکده دندانپزشــکی، دانشــگاه علــوم پزشــکی کرمــان، ایــران
117602966

* نویس نده مس ئول: عصم ت نوحی، اس تادیار، گ روه آم وزش پرس تاری داخل ی جراحی، دانش کده پرس تاری و مامای ی رازی، مرک ز تحقیق ات فیزیول وژی، مرک ز مطالع ات و توس عه آم وزش پزش کی ،دانش گاه عل وم پزش کی کرم ان، کرم ان، ای ران. ایمی ل: [email protected]
چکیده
مقدمــه: مراقبــت مبتنــی بــر شــواهد در واقــع کاربــرد بهتریــن مســتندات علمــی در تصمیــم گیریهــای بالین ی ب رای انج ام بهتری ن مراقب ت اس ت. یک ی از چالشهــای مهــم در ایــن مس یر کارآی ی مداخــات پرس تاری اس ت. مطالع ه حاض ر ب ا ه دف تعیی ن عوام ل تس هیل کنن ده و بازدارن ده عملک رد مبتن ی ب ر ش واهد در پرس تاری انج ام ش د.

روش کار: ای ن پژوه ش ی ک مطالع ه از ن وع توصیفی-تحلیل ی اس ت. جامع ه پژوه ش متش کل از پرس تاران بالینــی، مدیــران پرســتاری و مدرســین پرســتاری دانشــگاه علــوم پزشــکی شــهرکرمان بــود. نمونــه مــورد مطالعــه 300 نفــر محاســبه شــد. در ســال 1392 بــه روش نمونــه گیــری احتمالــی ســاده بــا اســتفاده از پرسش نامه 12 س والی در زمین ه تس هیات و 24 س ؤال در زمین ه موان ع کاب رد پرس تاری مبتن ی ب ر ش واهد
مقدمه
عملک رد مبتن ی ب ر ش واهد Evidence Based Practice به عنوان اس تانداردی ب رای مراقب ت ب ه ط ور گس تردهای ب ه عن وان ی ک پدی ده جهان ی مط رح ش ده اس ت. پرس تاری مبتن ی ب ر ش واهد )Evidence Based Nursing )EBN ب ه رش د دان ش پرس تاری ،بــه وســیله ســطوحی از شــواهد بــرای کار بهتــر در مراقبتهــای پرس تاری اش اره دارد. در ط ی تم ام مراقبته ای پرس تاری م ا ب ا ای ن چال ش روب رو هس تیم ک ه چگون ه ب ه ص ورت اثربخشت ری ش کاف بی ن آنچ ه را ک ه م ی دانی م و آنچ ه را ک ه در عم ل انج ام میدهیــم، پــر کنیــم. در متــون و مقــالات علمــی بــه کــرات در خص وص موان ع و مش کات انتق ال یافتهه ای تحقی ق ب ه ح وزه کارب رد در عم ل اش اره ش ده اس ت و گاه ی در ای ن مناب ع ب ه ای ن چالــش بــه عنــوان “نیمکــت تــا بالیــن” لقــب دادهانــد) 1(. پــس از ابــداع مفهــوم پزشــکی مبتنــی بــر شــواهد Evidence BasedMedicine در دانشــگاه مــک مســتر در ســال 1980 نویســندگان متع ددی تعاریف ی ب رای عملک رد مبتن ی ب ر ش واهد ارائ ه دادهان د .
Sackett و همکارانــش عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد را” ترکیــب بهتری ن ش واهد تحقیق ی ب ا قض اوت بالین ی و ارزشه ای بیم ار” تعری ف نمودن د) 2(. کمیس یون بی ن الملل ی س یگما تتاتائودر س ال 2003 پرس تاری مبتن ی ب ر ش واهد را” ب ه عن وان وس یله ای ب رای یک ی ک ردن بهتری ن ش واهد در دس ترس در م ورد مش کل بیم ار ،قضــاوت بالینــی پرســتار و ترجیحــات بیمــار، خانــواده و جوامــع” تعری ف ک رد. ای ن کمیس یون بعض ی ش رایط را ب رای ای ن رخ داد تعیی ن نم وده اس ت: پرس تاران مجب ور ب ه دس تیابی ب ه تحقیق ات جدی د و تواف ق ب ا عقای د خب رگان ب وده و بای د مهارته ای لازم ب رای اس تفاده از قض اوت در طراح ی و ارائ ه مراقب ت ب ا رعای ت ارزش هــای شــخصی، فرهنگــی و ترجیحــات بیمــار و خانــواده را داشــته باشــند) 3(. عملکــرد مبتنــی برشــواهد و راهکارهــای مناســب بــرای آمــوزش آن میتوانــد قضــاوت بالینــی اثربخــش را تقویــت نمایــد. ایــن مفهــوم در گــذر زمــان بــر اســاس نیازهــای حرفــه ای شــکل گرفتــه اســت و هــدف آن امــکان اتخــاذ بهتریــن تصمی م گی ری بالین ی ب رای ف رد ف رد بیم اران ب ه منظ ور ارائ ه هــر چــه بهتــر و اثربخشتــر مراقبتهــای پرســتاری میباشــد. در طــول دهههــای اخیــر تا شهایــی در جهــت پیشــنهاد مدلهــا و اس تراتژیهایی ب رای آمـوزش و اج رای آن ص ورت گرفت ه اس ت و ضــرورت آمــوزش گام بــه گام و کســب مهارتهــای مــورد نیــاز م ورد تاکی د ب وده اس ت) 4(.
عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد مســتلزم عبــور از 5 مرحلــه معــروف شــامل طراحــی ســؤال بالینــی بــا ســاختار مناســب پیکــو PICO: P )Patient Population), I )Intervention), C)Comparison), O )Outcome) اس ت. جس تجو ب رای یافت ن بهتری ن ش واهد، ارزیاب ی منتقدان ه ش واهدبه دس ت آم ده از نظ ر اهمیــت و کاربــرد بالینــی، ترکیــب نتیجــه ارزیابــی بــا تجربیــات بالین ی و خصوصی ات منحص ر ب ه ف رد ه ر بیم ار و نهایت اً ارزیاب ی ب ه دنب ال بهکارب ردن ش واهد و ذخی ره ک ردن اطاع ات می باش د 5)(. انجمــن پرســتاران آمریــکا در ســال 2002، عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد را بــه عنوان”فراینــد تعاملــی مــداوم بــرای اســتفاده از بهتری ن ش واهد در دس ترس ب رای ارائ ه مراقب ت” تعری ف ک رده اســت) 6(.
ب ه ط ور کل ی می ت وان گف ت پرس تاری مبتن ی ب ر ش واهد فراین د تش خیص سیس تماتیک، ارزش یابی موش کافانه و دقی ق و متعاق ب آن اشــاعه ی اســتفاده از یافتههــای تحقیــق بــرای تأثیرگــذاری بــر فعالیتهــای بالینــی اســت و تــداوم آن بــه وســیله تغییــر در اس تانداردهای مراقبت ی ش کل میگی رد ک ه باع ث ایج اد تأثی رات مثب ت در مداخ ات بالین ی می ش ود. ب ه منظ ور ب کار گی ری ای ن رویک رددر عملک رد پرس تاری بای د از آم وزش مبتن ی ب ر ش واهد ،آغ از ک رد ایج اد تح ول در برنام ه آموزش ی و تغیی رات در س اختار آن بــر اســاس پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد بایــد مــورد توجــه خــاص قــرار گیــرد) 7, 8(. علیرغــم اینکــه از 50 ســال گذشــته تمرک ز عم ده محققی ن پرس تاری ب ر تولی د دان ش تجرب ی ب رای بهب ود عملک رد بالین ی ب وده اس ت. از ی ک ده ه گذش ته تمرک زو تاکی د ب ه س مت اس تفاده از یافتهه ای تحقی ق در عم ل ب ا ای ن هــدف کــه پرســتاری حرفــهای مبتنــی بــر شــواهد شــود، ادامــه داش ته اس ت) 2(. اگرچ ه در مت ون و مق الات علم ی ب ه ک رات در خص وص کارب رد ش واهد در عملک رد و مداخ ات مختلف پرس تاری آم ده و ت ا ح دودی ب ه موان ع و مش کات ب ه ص ورت کل ی اش اره شــده اســت ولــی همچنــان توافقــی عملیاتــی بــر ســراجرای آن وجــود نــدارد وهمچنــان ایــن رویکــرد در حــد نظــری و توصیــه باقــی مانــده اســت. دانســتن نظرپرســتاران حوزههــای مختلــف آمــوزش، درمــان و مدیریتــی در زمینــه عوامــل تســهیل کننــده و موان ع موج ود ب ر س ر راه اج رای EBN ش اید بتوان د راهگش ای ش ناخت وضعی ت موج ود از دیدگاهه ای مختل ف ب وده و ب ه دنب ال آن ت دارک راهکاره ای عملیات ی در ای ن خص وص را فراه م نمای د ،ل ذا مطالع ه حاض ر ب ا ه دف تعیی ن نظ رات پرس تاران دانش گاه عل وم پزش کی ش هر کرم ان نس بت ب ه تس هیات و موان ع عملک رد مبتن ی ب ر ش واهد در پرس تاری انج ام ش د.
روش کار
ای ن پژوه ش ی ک مطالع ه از ن وع توصیف ی – تحلیل ی اس ت ک ه ب ا ه دف تعیی ن نظ رات پرس تاران دانش گاه عل وم پزش کی ش هر کرمــان نســبت بــه عوامــل تســهیل کننــده و بازدارنــده عملکــرد مبتنــی بــر شــواهد در پرســتاری در ســال 1392 انجــام شــد .معیارهــای ورود از مطالعــه داشــتن مــدرک کارشناســی پرســتاری و داشــتن حداقــل یــک ســال ســابقه کاردر یکــی آر حوزههــای بالینــی، اموزشــی و مدیریتــی بــود.
در ایــن مطالعــه جامعــه پژوهــش متشــکل از پرســتاران بالینــی ،مدی ران پرس تاری بیمارس تانهای آموزش ی )مش غول ب ه کار در 4 بیمارس تان آموزش ی( جمعی ت تقریب اً 700 نف ر وکلی ه مدرس ین پرس تاری دانش کده پرس تاری مامای ی دانش گاه علوم پزش کی ش هر کرم ان تقریب اً 25 نف ر بودن د، نمون ه م ورد مطالع ه ب ه ب ا توج ه بــه بررســیهای صــورت گرفتــه در تحقیقــات مشــابه قبلــی) 41( مق دار 5/0 = P در نظ ر گرفت ه ش د و ب ا در نظ ر گرفت ن خط ای 4% = d، اطمین ان 95% )69/1 = z( حج م نمون ه م ورد مطالع ه
1171734324

350 نف ر تعیی ن ش دکه ب ه روش نمون ه گی ری احتمال ی س اده ب ا توج ه ب ه پرسش نامه های کام ل ش ده ،300 نف ر وارد مطالع ه شــدند. اطاعــات بــا اســتفاده از ابــزار محقــق ســاخته ســنجش تس هیات و ب ا اس تناد ب ه اب زار س نجش موان ع Restas 6)( جم ع آوری ش د، متش کل از دو بخ ش اول اب زار جم ع آوری اطاع ات در زمینــه تســهیات متشــکل از 12 ســؤال کــه بــر اســاس طیــف 5 درج ه ای )از اص اً خیل ی ک م ت ا خیل ی زی اد ب ا ا ختص اص نم ره مجله آموزش پرستاری، دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1395
5 ت ا 0 ب ر اس اس ب ار س ؤال( طراح ی ش ده اس ت. بخ ش دوم شــامل 24 ســؤال در زمینــه موانــع کابــرد پرســتاری مبتنــی بــر ش واهد در س ه حیط ه موان ع اجرای ی، موان ع فرهنگ ی و موان ع مه ارت، ب ر اس اس مقی اس 5 در ج ه ای لیک رث از کام اً مواف ق تــا کامــاً مخالــف مــورد مطالعــه قــرار گرفــت. روایــی ابــزار بــا اس تفاده از مناب ع معتب ر علم ی و نظ ر خواه ی از صاح ب نظ ران تعیی ن ش د. پایای ی پرسش نامه ب ا اس تفاده از آزم ون مج دد ب ه فاصل ه 10 روز انج ام ش د. ب ه ترتی ب پایای ی اب زار موان ع 97/0 = r و اب زرا تس هیات 38/0= r محاس به ش د. همچنی ن ضری ب الف ا ب ر اس اس پاس خهای نهای ی اب زار موان ع 68/0 = r و ب رای اب زار تس هیات 19/0 = r محاس به ش د. در انج ام مطالع ه ماحظ ات اخاق ی ذی ل رعای ت ش ده اس ت: کس ب مج وز تحقی ق و ک د اخــاق 191/09/K، ضمــن حفــظ محرمانــه بــودن اطاعــات ،پرسش نامه م ورد اس تفاده ب ی ن ام ب ود. پژوهش گر ب ا ارائ ه معرفی نام ه جه ت انج ام پژوه ش اق دام نم ود. واحده ای پژوه ش ب ا رضای ت آگاهان ه و در ص ورت تمای ل در مطالع ه ش رکت نمودن د و در ه ر مرحل ه از مطالع ه آزاد بودن د ک ه از مطالع ه خ ارج ش وند .ب رای دس تیابی ب ه اه داف تحقی ق، اطاع ات حاص ل از مطالع ه با اس تفاده از ج داول توزی ع فراوان ی س اده وش اخص ه ای مرک زی و پراکندگ ی گ زارش ش د. بررس ی نرم ال ب ودن توزی ع داده ه ا از آزم ون کولم و گ راف – اس میرنوف اس تفاده گردی د 50/0 < P نرم ال ب ودن توزی ع داده ه ا تأیی د ش د و بااس تفاده از آزمونه ای آمــاری پارامتریــک) t-test و ANOVA( و ضریــب همبســتگی پیرســون مــورد تجزیــه و تحلیــل قــرار گرفــت. درایــن پژوهــش س طح معن ی داری 50/0 = α در نظ ر گرفت ه ش د.
یافته ها
در ای ن مطالع ه ،300 نف ر ش رکت نمودن د ک ه ش امل 002 نفــر مؤنــث) 8/85 درصــد(، از نظــر متغیــر ســن، حداقــل 22 و حداکثــر 48 ســال بــا میانگیــن 35 و انحــراف معیــار
جدول 1: رتبهبندی موانع پرستاری مبتنی بر شواهد )مهارت علمی، اجرایی، فرهنگی( از دید واحدهای پژوهش
P میانگین± انحراف معیاررتبه فریدمنرتبه اهمیت ابعاد اصلی
P = 0/23 31/773 38/3 ± 4/5 موانع مهارت علمی
12/398 46 ± 2/2 موانع اجرایی
21/865 41 ± 1/2 موانع فرهنگی
26

5 بودن د. حداق ل س ابقه کار 1 وح د اکث ر 25 س ال ب ود ب ا میانگی ن 11 و انح راف معی ار 5/5، 216 نف ر) 7/92 درص د( متأهــل واغلــب 227 نفــر) 4/97 درصــد( دارای تحصیــات کارش ناس پرس تاری بودن د. از نظ ر س مت 209 نف ر) 7/98 درصــد( درســمت پرســتار بالینــی ،8/3)25 درصــد( نفــر پرستارآموزش ی و 22) 66 درص د( نف ر مدی ر پرس تاری بودند .
8)/50 درص د( پاس خ گوی ان ب ا واژه کار مبتن ی ب ر ش واهد آشــنا نبودنــدو) 9/67 درصــد( در ایــن خصــوص اموزشــی ندی ده بودن د) .53 درص د( از مناب ع تجرب ی اطاعات ی خ ود ،8)/26 درصــد( برنامههــا و کنفرانسهــای ضمــن خدمــت ،
20) درصــد( راهنمــا وکتــب پرســتاری و) 2/10 درصــد( از مقــالات تحقیقــی پرســتاری درکارخــود اســتفاده میکردنــد .بیش ترین تس هیل کنندهه ا مرب وط ب ه م وارد: برگ زاری دوره برگ زاری دورهه ای بازآم وزی روشه ای تحلی ل و بکارگی ری ش واهد) 7/27 درص د(، توس عه آم وزش مبتن ی ب ر ش واهد در بالی ن ب ه منظورافزای ش دان ش کارب ردی دس تیاران درزمین ه مذکــور) 7/25(، مشــارکت اســاتید و صاحــب نظــران علــم مراقب ت در بکارگی ری ش واهد جدی د) 4/25 درص د( و ایج اد فرصت هــای جســتجو و مطالعــه بیشــتر بــرای پرســتاران 1)/22 درص د( ب وده اس ت.
بیشــتر موانــع مربــوط بــه موانــع اجرایــی) 2/2 ± 46( بــود )ج دول 1(. واز جمل ه ای ن موان ع، ب ه ترتی ب ع دم دسترس ی آس ان ب ه اطاع ات پژوهش ی ب ه روز و کارآم د) 1/38 درص د( وارزش قائ ل نش دن ب رای کارب رد ش واهد پژوه ش در بالی ن و مراقبــت بیمــاران) 8/37 درصــد( از بیشــترین مــوارد ذکــر شــده بــود. رتبهبنــدی متغیرهــای موانــع پرســتاری مبتنــی ب ر ش واهدبا رتب ه فریدم ن موان ع اجرای ی 2/398 از مهمترین موان ع محس وب می ش ود. موان ع فرهنگ ی ب ا امتی از 568/1 در رتبــه دوم اهمیــت قــرار دارد و مهــارت علمــی بــا امتیــاز 1/773 نی ز کمتری ن اهمی ت را دارد ب رای بررس ی معن اداری تفــاوت رتبــه اهمیــت عاملهــا از آمــاره آزمــون Z اســتفاده ش د. مق دار معن اداری مش اهده نش د )ج دول 1(.
همچنی ن بی ن میانگی ن نم ره موان ع 2 ± 24/6 و میانگی ن نمــره تســهیات 6/5 ± 2/32 ارتبــاط معنــی دار و معکــوس آم اری 20 /0= r = -0/15 ،P وج ود داش ت. همچنی ن بی ن موان ع ب ر اس اس متغیره ای زمین های غی ر از متغی ر س ن و س ابقه کار 50/0 > P در م ورد بقی ه متغیره ا ارتب اط معن ی دار آمــاری مشــاهده نشــد. همچنیــن در مــورد تســهیات ب ر اس اس هیچک دام از متغیره ای زمین ه ای تفـاوت آم اری مش اهده نش د )ج دول 1(.
بحث
پرس تاری مبتن ی ب ر ش واهد فراین د ارزش یابی موش کافانه و دقیــق و متعاقــب آن اشــاعه اســتفاده از یافتههــای تحقیــق ب رای تأثیرگ ذاری ب ر فعالیته ای بالین ی اس ت و ت داوم آن ب ه وس یله تغیی ر در اس تانداردهای مراقبت ی ش کل میگی رد و در نهایــت باعــث ایجــاد تأثیــرات مثبــت در مداخــات بالین ی می ش ود) 9, 10( ب ر اس اس نتای ج، از دی د پرس تاران م ورد مطالع ه موان ع اجرای ی، ب ه خص وص عوام ل س ازمانی از جمل ه ع دم دسترس ی آس ان ب ه اطاع ات پژوهش ی ب ه روز و کارآم د از بیش ترین) 12/38 درص د( موان ع ی اد ش ده بــوده اســت. درنتایــج مطالعــه Brown و همــکاران کــه در همیــن زمینــه بــر روی 458 پرســتار در کالیفرنیــا انجــام دادن د کمب ود وق ت و نداش تن ق درت اجرای ی را از مهمتری ن موان ع اجرای ی ذک ر نمودن د) 11(. همچنی ن درهمی ن راس تا مطالع ه Restas ک ه ب ر روی 400 پرس تار ش اغل در یک ی از بیمارس تانهای اس ترالیا انج ام داد ب ه ای ن نتیج ه رس ید ک ه موان ع اس تفاده از ش واهد در عم ل را می ت وان در دسترس ی ب ه نتای ج تحقیق ات، پیشبین ی نتای ج تحقیق ات کارب ردی ،حمای ت س ازمانی جه ت اس تفاده از ش واهد و حمای ت اف راد دیگــر بــرای اســتفاده از تحقیقــات خاصــه کــرد) 7(. کــه همس و میباش د. همچنی ن مهمتری ن عام ل مش خص ش ده در ایــن پژوهــش حمایتهــای ســازمانی بــه خصــوص در رابط ه ب ا فراه م ک ردن فرص ت کاف ی ب رای پرس تاران جه ت اس تفاده از تحقیق ات و برق راری ارتب اط ب ا مناب ع تحقیقات ی بــوده اســت بــر اســاس یافتههــا عــدم دسترســی آســان بــه اطاعــات پژوهشــی بــه روز و کارآمــد از موانــع مهــم یــاد ش ده توس ط پرس تاران م ورد مطالع ه ب وده اس ت. همچنی ن Rolfe از موان ع ی اد ش ده در نیوزلن د را ع دم دسترس ی ب ه مناب ع، ع دم اطاع ات کاف ی پرس تاران، ع دم دسترس ی ب ه تکنولــوژی اطاعاتــی اینترنــت و… گــزارش نمــوده اســت. از طرف ی ابه ام و ع دم اطمین ان ب ه درس تی نتای ج تحقیق ات از موان ع مه م دیگ ر گ زارش ش ده در مطالع ه حاض ر ب وده اس ت. درهمی ن مطالع ه ع دم اعتم اد ب ه تغیی رات حاص ل از تحقیق ات، از موان ع مه م یادش ده ب وده اس ت) 4(. همچنی ن ســایر مطالعــات یافتههــای نگــران کننــده ای را در مــورد عــدم اعتمــاد نســبت بــه نتایــج کاربــرد شــواهد در حرفــه پرس تاری را نش ان داده اس ت بطوریک ه پرس تاران اطمین ان لازم ب رای اج رای تغیی رات را در مداخ ات پرس تاری ندارن د 12), 13(. بــر اســاس یافتههــای ایــن مطالعــه پاســخگویان غالب أ از مناب ع تجرب ی اطاعات ی خ ود) 53 درص د( اس تفاده میکردنــد و پــس از آن بــه ترتیــب برنامههــای آمــوزش پرس تاری، برنامهه ا و کنفرانسه ای ضم ن خدم ت، راهنم ا وکتــب پرســتاری، را از منابــع مفیــد مــورد اســتفاده خــود ذک ر نمودن د. مق الات منتش ر ش ده در ژورناله ای تحقیق ی پرســتاری بــه ترتیــب از کمتریــن فراوانــی) 2/10 درصــد( برخ وردار ب ود. ب ه رغ م اینک ه کم ت ر از نص ف پاس خ گوی ان 2)/49 درص د( ب ا واژه کار مبتن ی ب ر ش واهد آش نا بودن دو اغل ب) 9/67 درص د( در ای ن خص وص اموزش ی ندی ده بودن د ک ه خ ود از موان ع مه م محس وب می ش ود. در همی ن راس تا Prior وهم کاران ب ه ای ن نتیج ه رس یدند ک ه ب ه رغ م نی از اطاعات ی پرس تاران در انج ام کارب رد مؤث ر ش واهد در عم ل ، آنه ا آم وزش اندک ی را در زمین ه بازیاب ی اطاع ات دیدهان د 14)(. درمطالع ه ای مه رداد و هم کاران ک ه درآن ب ه بررس ی ســطح آمادگــی پرســتاران در بــه کارگیــری نتایــج پژوهــش در پرس تاران بالین ی ش اغل در کلی ه بیمارس تانهای دانش گاه عل وم پزش کی ته ران پرداخ ت. نتای ج نش ان داد ک ه بس یاری از پرس تاران مه ارت کاف ی ب رای اس تفاده از نتای ج پژوه ش را نداش ته ان دو ب ه دلی ل دسترس ی ک م ب ه مناب ع اط اع رســانی، از منابــع موجــود اســتفاده اندکــی میکننــد) 51(.
ح اج باق ری در ی ک مطالع ه کیف ی درک پرس تاران ازمراقب ت مبتنــی برشــواهد ردههــای مختلــف پرســتاری درکاشــان بــاروش نمونــه گیــری مبتنــی برهــدف انجــام داد. ازنظــر ش رکت کنن دگان مراقب ت پرس تاری عمدت اٌ براس اس روتی ن و”دان ش عملی”حاص ل ازتج ارب بالین ی پرس تارانجام میش ود ودان ش حاص ل ازتحقیق ات جدی د پرس تاری کمتری ن نق ش را درمراقب ت ایف ا میکن د. براس اس یافتهه ای ای ن تحقی ق پرســتاران درزمینــه درک ارزش واهمیــت تحقیــق وکاربــرد یافتههــای حاصــل ازآن بامشــکل مواجــه هســتند، ازایــن رو محققیــن پیشــنهاد کردنــد تــا ضمــن تاکیــد برمفهــوم مراقب ت مبتن ی برش واهد، ارزیاب ی ش واهد تحقیق ی دربرنام ه ه ای آم وزش پرس تاری نیزدرنظ ر گرفت ه ش ود) 16(. ب رای دانس تن اینک ه پرس تاران چط ور ب ه اطاع ات دسترس ی پی دا کنن د، آم وزش پرس تاری مبتن ی ب ر ش واهد ی ک نی از وی ک گام اصلــی اســت. و باعــث دانــش کلــی و عمومــی ومهــارت اختصاص ی آنه ا میش ود. نق ش آم وزش در کس ب مه ارت تصمیــم گیــری، اســتقال حرفــهای و رشــد و توانمندســازی پرس تاری بس یار مه م اس ت. ش واهد در پرس تاری رویک ردی را جهــت حمایــت از تصمیــم گیــری بالینــی در حالتهــای م داوم ب ا جری ان کار پرس تاری فراه م م یآورد و پرس تاری مبتن ی ب ر ش واهد از طری ق عل م و تجربی ات پرس تاران کار پرســتاری را کامــل میکنــد) 17, 81(.
عــدم تســهیات کافــی بــرای بــه کارگیــری یافته هــای

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

117270000

مجله آموزش پرستاری، دوره 5، شماره 2، خرداد و تیر 1395
67247989719997

تحقیــق در کار پرســتاری ومشــکات اداری در صــدور اجــازه بــرای بکارگیــری شــواهد جدیــد در عمــل بــود و همچنیــن آنه ا افزای ش امکان ات س خت اف زاری و ن رم اف زاری online بــرای دســتیابی بــه شــواهد بــه روز در مراکــز بالینــی از عوام ل تس هیل کنن ده ب ا موافق ت ب الا ذک ر نمودن د. ک ه ب ا نتای ج مطالع ه Patiraki همخوان ی دارد) 19(. در همی ن راســتا نظــام زاده و همــکاران بــه عــدم وجــود پشــتیبانی س ازمانی در پرس تاری مبتن ی ب ر ش واهد اش اره ک رده وع دم وجــود عاقــه، انگیــزه، راهبــری و بینــش در میــان مدیــران را از عوامــل بازدارنــده برشــمرده اند) 20(. بــر اســاس نتایــج مطالعــه حاضــراز جملــه موانــع فرهنگــی مــورد بررســی ارزش قائ ل نش دن ب رای کارب رد ش واهد پژوه ش در بالی ن و مراقبــت بیمــاران) 8/37( مطــرح بــوده اســت .Kitson و همــکاران در ایــن زمینــه مینویســند: موفقتریــن اجــرای شــواهد در عمــل هنگامــی رخ می دهــد کــه شــواهد از نظــر علم ی ق رص و محک م و مطاب ق ب ا وف اق حرف ه ای و الوی ت هــای بیمــار باشــد. از طرفــی محیــط خواســتار و پذیــرای تغییرات ی باش د ک ه ب ا فرهنگه ای دلس وزانه، رهب ری ق وی وکنت رل مناس ب و سیس تمهای ارائ ه بازخ ورد، هم راه اس ت و تســهیات مناســب بــرای تغییــرات بــا ورودی تســهیات ماهــر داخلــی و خارجــی وجــود داشــته باشــد) 21(. بیــن ابعــاد مختلــف موانــع پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد از دیــد پرســتاران تفــاوت آمــاری مشــاهده نشــد بــه عبارتــی همــه عوام ل دارای اهمی ت ب وده و می توانن د مان ع انج ام عملک رد پرســتاری مبتنــی بــر شــواهد باشــند.
ب ر اس اس نتای ج مطالع ه حاض ر بیش ترین تس هیل کننده ا ب ه ترتی ب مرب وط ب ه م وارد برگ زاری دورهه ای بازآم وزی روشهــای تحلیــل و بکارگیــری شــواهد، توســعه آمــوزش مبتنــی بــر شــواهد در بالیــن بــه منظورافزایــش دانــش کاربــردی پرســتاران درزمینــه مذکــور، مشــارکت اســاتید و صاحــب نظــران علــم مراقبــت در بکارگیــری شــواهد جدیــد و ایجــاد فرصت هــای جســتجو و مطالعــه بیشــتر بــرای پرســتاران بــوده اســت. در همیــن زمینــه Ciliska و هم کاران راهکارهای ی را ب رای تس هیل حمای ت س ازمانی از کار پرس تاری مبتن ی ب ر ش واهد پیش نهاد کردن د ک ه ش امل اختص اص دادن زم ان پرس تاران ب رای فعالیته ای پ رورش دهنــده کار مبتنــی بــر شــواهد می باشــد، ازجملــه رفتــن ب ه کتابخان ه، یادگی ری نح وه جس ت وجوه ای الکترونیک ی و شــرکت در جلســات گــروه ژورنــال پرســتاری، ایجــاد ســمت های پرســتاران محقــق و تشــکیل کمیتــه تحقیقــات پرســتاری، ارتبــاط پرســنل پرســتاری بــا پرســتاران مراتــب


دیدگاهتان را بنویسید