برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد admin-A-10-1-53-0c463ce-1

مقاله DOI: 10.20286/jne-050241395 دوره 5، شماره 2، خرداد و تیرتاریخ دریافت مقاله: 22/1394/9 تاریخ پذیرش مقاله: 25/1394/9 واژگان کلیدی: دســتیابی بــه اهــداف تحقیــق دادههــا بــا نــرم افــزار SPSS نســخه 16 و بااســتفاده از آزمونهــای آمــاریپارامت Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان‌نامه ارشد admin-A-10-1-50-af87e36-1

سایت منبع مقاله DOI: 10.20286/jne-050211395 دوره 5، شماره 2، خرداد و تیرتاریخ دریافت مقاله: 16/1394/9تاریخ پذیرش مقاله: 28/1394/9 واژگان کلیدی: یافتههــا: یافتههــا نشــان داد کــه میانگیــن نمــرات پیــش آزمــون در گــروه بازخــورد کتبــی شــفاهی، درگ Read more…